TÜZÜK

 

 AMED SPORTİF FAALİYETLER  KULUBÜ TÜZÜĞÜ

B İ R İ N C İ    K I S I M

GENEL HÜKÜMLER

Kulübün Adı, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması

Kulübün Adı ve Merkezi

Madde 1: Kulübün adı “Amed Sportif Faaliyetler  Kulübü ”dür. Kısaltılmış hali “Amed SK” dır. Kulüp 1990 yılında kurulmuştur. Merkezi Yenişehir Diyarbakır’da olup, bu tüzükte “Kulüp” olarak anılacaktır. Dernekler Şubesi Açılmayacaktır. AMED: Diyarbakır’ın eski kullanılan ismidir.

Kulübün Renkleri ve Arması

Madde 2: Amed Sportif Faaliyetler  Kulübü’nün renkleri Yeşil Beyaz Kırmızı’dır. Arması ise, etrafı Diyarbakır surları kaplı Yeşil zemin üzerinde Çift Başlı Kartal’dır. Derneğin kuruluş tarihi 1990 yılı yazılmıştır.

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri

Madde 3: Kulübün amacı; Sporun ruhu ve  öznel koşulları doğrultusunda; çağdaş yaşama uygun olarak, üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak ve onların fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, onları Kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmaktır.

Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sporcu sağlığı ve eğitimi için altyapı tesislerini yaparak Kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş koşullar ve olanaklar sağlamak için altyapı, tesis ve sosyal tesisler oluşturmak, onlardaki sportmenlik anlayışının devamını sağlamak, yurtiçinde ve yurtdışında profesyonel ve amatör spor branşlarında müsabakalara katılmaktır.

Kulüp ayrıca; ulusal eğitimimize katkıda bulunmak amacıyla, Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yükseköğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasına öncülük eder, yardımcı olur.

Kulüp bu amacını gerçekleştirmek için:

a) Taşınmaz mal edinerek veya kiralayarak veya intifa hakkına sahip olarak; spor tesisleri, tesisler ve sosyal tesisler ve lokal kurar, işletir veya işletmeye verir,

b) Sportif ve sosyal nitelikte, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunur.

c) Kulüp; yurtiçi ve yurtdışında amatör ve profesyonel spor müsabakalarına katılır, çeşitli spor dallarında yarışmalar düzenler ve bu faaliyetlerini gerçekleştirmek için profesyonel ve amatör spor şubeleri kurar,

d) Kulüp; amacını gerçekleştirmeye yönelik uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açabilir.

e) Kulüp; amacını gerçekleştirmek için şirketler veya ticaret unvanı bölgemizdeki isimleri taşıyacak şekilde ticari işletmeler veya vakıflar kurar veya kurulmuş şirket, ticari işletme veya vakıflara katılabilir. Mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde yurtiçinden veya yurtdışından yardım ve bağış kabul edebilir.

f) Kulüp, kurduğu veya katıldığı şirketlerin hisselerini, bu şirketler eliyle, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz suretiyle Borsa’da değerlendirebilir.

g) Kanun ve mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunabilir.

h) Kulübümüz amaçları doğrultusunda, faaliyetlerindeki etkinliği ve katılımcılığı artırabilmek için; yönetim kurulu kararıyla komisyonlar kurulabilir.

i) Ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren kulüpler ile kulüpler birliğini oluşturur ve bu kulüplerden ayrılır.

j)Derneğin faaliyet alanları; Dernek sportif alanlarda faaliyet gösterir.

İ K İ N C İ    K I S I M

ÜYELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Üye – Üyelik Şartları – Üyelik Başvurusu

Üye

Madde 4: Üye; tüzükte öngörülen şekil ve koşulları yerine getirmek suretiyle Amed Sportif Faaliyetler Kulübü üyesi sıfatını kazanan kimsedir.

Üyelik Şartlar

Madde 5: Derneğe üye olabilmek için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Dernek kurmak ve derneklere üye olmak hakkına sahip bulunmak,

b) Amed Sportif Faaliyetler Kulübü sevgisi taşıyan ve kulübün değerlerine saygılı gerçek kişiler,

c) Yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmamak,

d) Yönetim Kurulunca asli üyeliğine karar verilmiş olmak,

Üyelik Başvurusu

Madde  6: Tüzükte öngörülen üye olabilme koşullarını taşıyan her gerçek kişi, üyelik başvurusunu Kulübe bizzat başvurarak veya Kulüp resmi internet sitesinde bulunan “Üyelik Başvuru Formu ” nu doldurarak belirtilen e-mail adresine göndermek suretiyle de yapabilir.

 

Üyeliğe Kabulde Sayısal Sınırlama 

Madde 7:   Üyelik kabulünde sayısal bir sınırlama bulunmamaktadır.

 

Üyelik Başvurusunun İncelenmesi

 

Madde 8 : Üyelik başvurusu ve ekleri  bir dosya halinde Kulüp Genel Sekreterliği’ne verilir. Dosya, Genel Sekreterlik tarafından iki gün içinde Yönetim Kurulu’na gönderilir. Yönetim Kurulu olağan toplantısında ; başvuru ve eklerini tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun gördüğü takdirde, üç gün içinde askıya çıkartır. Askı süresi beş gündür.

Üyelik başvuru dosyasında eksiklik var ise askı süresi içinde tamamlatılır. Başvurunun reddi gerekiyorsa, red gerekçesi ile birlikte dosya Yönetim Kurulu tarafından Genel Sekreterli’ğe iade edilir.

Kulüp üyeleri ; 5 günlük askı süresi içinde, üyelik başvurusunda bulunanın üyeliğine karşı Yönetim Kuruluna yazılı ve gerekçeli olarak itiraz edebilir. İtirazın niteliği ve itiraz edenin kimliği gizli tutulur. Yönetim Kurulu bu itirazlar hakkında kesin olarak karar verme yetkisine sahiptir.

 Üyelik Sıfatının Kazanılması

 Madde 9 : Tüzükte öngörülen asli ve şekli koşulların oluşması halinde, üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Üyeliğine karar verilen kimseye, bu karar ile birlikte giriş ücretini ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını otuz gün içinde ödemesi bildirilir. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekilde yapılmadığı takdirde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar. Üyelik kabulünün kendiliğinden kalkması durumunda, üye olmak amacıyla yapılan başvuru yapılmamış sayılır.

Süresi içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen üyenin dosyası Yönetim Kurulu’na gönderilir. Yönetim Kurulu, yeni üyeyi üye kütüğüne kaydeder. Kütüğe kaydedilen üye, üyeliğe kabul tarihinden itibaren Kulübün üyesi olur ve üyelik haklarını kullanır.

İKİNCİ  BÖLÜM

Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat

Giriş Ücreti

Madde 10 : Üye giriş ücreti; Her yıl Yönetim kurulu tarafından belirlenir takip eden 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

Olağan yoldan üye olanlar giriş ücretini Kulübün belirleyeceği şekillerde 12 taksitle veya tek parça olarak öderler. En az 10 yıldan beri Kulüp üyesi olanların eşleri ile otuz yaşını doldurmamış çocukları, giriş ücretinin %20’sini, amatör sporcular bu ücretin %10 nunu ve profesyonel sporcular ise, bu ücretin %50’unu ödeyerek üyeliğe girebilirler

Yıllık Aidat 

Madde 11 : Yıllık aidat; Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Mali Genel Kurul’ca belirlenir ve takip eden 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Yıllık aidat, her yıl Şubat ayının son günü saat 19:00’a kadar Kulüp veznesine veya Kulüp Yönetim Kurulunun üyelere e-mail  veya  gsm yada kulübün resmi web sitesinde  duyurduğu  yöntemlerle ödenebilir. Yıllık aidatını bu tarihe kadar ödemeyen üye, Genel Kurula toplantısına katılamaz.

Aidatını süresi içinde ödemeyen üye, o yılın Olağan Genel Kurul toplantısına katılamaz. Ancak, ödemeyi takip eden iki aydan sonra o yıl içinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurula katılabilir.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Üyenin Hak ve Görevleri

Üyelik Sıfatının Sona Ermesi

 

Üyenin Hak Ve Görevleri

Madde 12: Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bir üye, Genel Kurul’ca seçimi yapılan Kulüp organlarından sadece birisinde görev alabilir.

Ayrıca her üye:

a) Kulüp düzenine uymak ve Kulübe sadakat göstermekle,

 

b) Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle,
c)Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,

 

d)Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle,

 

e) Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile Kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla,
f) Kulübün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle, yükümlüdür.

      Türü, niteliği ve kapsamı itibariyle, Kulübün sportif konularının alanı içinde çalışma yapan diğer bir spor kulübünde, (seçimle gelinen görevler hariç) sportif veya idari bir görev almak isteyen üye, Yönetim Kurulu’ndan yazılı izin almak zorundadır.

Yönetim Kurulu’nca verilen bu izinlerin süresi ve koşulları belirlenir. Bu şekilde verilen izinler geri alınamaz. Ancak bu gibi görevleri kabul edenler, görev süreleri boyunca  Kulüpte seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 13 : Kulüp üyeliği ; kendiliğinden, kulüpten çıkma, çıkarılma ve kesin ihraç ( ek -2.madde hükümleri geçerlidir ) hallerinde sona erer.

a)Kendiliğinden  sona erme ; Kanunda veya tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer.

Üyeliği kendiliğinden sona eren   üye durumu yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.  Kendiliğinden sona erme durumu Yönetim kurulunun  tespitiyle anlaşılırsa ; Yönetim Kurulu tarafından bir yazı  ile  kişiye bildirilir.

b) Üyelikten çıkma; her üye, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek ve Kulübe borcu varsa ödemek koşuluyla üyelikten çıkabilir.

c) Üyelikten çıkarılma ; yıllık aidatını ödemeyenler, yönetim kurulunun gerek görmesi halinde veya  üye olabilme şartlarını kaybedenler, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

Üyelikten çıkarılan  kişinin kaydı üye kütüğün kapatılır.  Yıllık aidatını ödemediğinden dolayı kaydı kapatılan kişiler eski aidatını ödemek koşuluyla yönetim kurulu kararıyla tekrar üyeliğe alınabilirler. Kaydı kapatılan  kişi Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez.

Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi, Kulüp mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Üyenin sahip olduğu haklar, vefat ile sona erer.

Ü Ç Ü N C Ü   K I S I M

KULÜBÜN ORGANLARI

 Görev ve Yetkileri – Seçim İşleri

Kulübün Organları :

 

Madde 14 :

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul

Genel Kurul Oluşumu ve Oy Hakki

 

Madde: 15: Genel Kurul Kulübün en üstün organı olup, kaydı açık ve o yıla ait yıllık ödentilerini tüzükte belirtilen zamanda ödemiş asli üyeler topluluğudur. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Her Üye oyunu bizzat kullanır.

Görev ve Yetkileri

Madde 16 : Genel Kurul, Kulübün en yüksek karar organı sıfatıyla aşağıda yazılı hususları görüşür ve karara bağlar.

 1. Kulüp Başkanı, Yönetim kurulu ile Kulübün diğer organlarını seçmek,
 2. Dernek üye sayısının beş bini geçmesi halinde  a bendinden seçilecek organları yerine  delege adaylarını  seçmek,
 3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun raporlarını görüşmek,
 4. Yönetim Kurulu’nun o döneme ait faaliyet ve hesapları ile Profesyonel Futbol Şubesi’nin hesaplarını ayrı ayrı ibra etmek,
 5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi veya ek bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. Kulüp için taşınmaz malların satın alınmasına ve/veya mevcut taşınmaz malların satılmasına, Kulübün sahibi olduğu taşınmaz mallar üzerine ipotek veya ayni hak tesisi hususlarında karar vermek,
 7. Yönetim Kuruluna; kulübe tesis edilmiş irtifak haklarından feragat etme veya kabul etme yetkisini vermek,
 8. Kulübün, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına veya uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunulması gibi hususlarda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 9. Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari  işletmelere veya vakıflara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar vermek,
 10. Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle yükseköğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması ile kuruluş esas ve usullerinin tespiti hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek,
 11. Yönetim Kurulunun talebi halinde, kulübün kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde, halka arz suretiyle Borsa’da değerlendirme kararı almak,
 12. Kulüp hizmetleri için Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde veya yurtdışında görevlendirilecek kişilere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,
 13. Kulüp tüzüğünü değiştirmek,
 14. Kulübün feshine karar vermek.

 

Genel Kurul Toplantıları

1-Olağan Genel Kurul

Madde 17 : Genel Kurul, Kulüp merkezinin bulunduğu yerde veya İl Büyükşehir Belediye hudutları dahilinde ;   

 1. Mali, idari ve sportif konuların görüşülüp karara bağlanması amacıyla her yıl mali genel kurul haziran ayında yapılır.
 2. Olağan Genel Kurul toplantılarında, Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu , Denetim Kurulu, Disiplin  Kurulu seçimleri  üç yılda bir yapılır

 

2-Olağanüstü Genel Kurul

 a)Yönetim veya Denetim Kurullarının veya Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip üyelerin beşte birinin yazılı talebi veya yönetim kurulunun  alacağı karar üzerine;  yada Olağan Genel Kurul toplantısına üç ay veya daha fazla  bir zaman kala her ne sebeple olursa olsun Kulüp Başkanlığı’nın boşalması veya Yönetim Kurulu’nun üye sayısı, yedek üyelerin de kurula davetine rağmen salt çoğunluğun altına düşmesi halinde Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla üç  ay içinde olağanüstü toplanır.

b) Olağanüstü toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği ve genel kurula katılma haklarının olup olmadığı Yönetim Kurulu’nca incelenir. Çağrı talebinde bulunan üyelerin imzalarının noterden tasdikli olması şarttır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, sadece toplantıyı gerektiren konu veya konular görüşülür.

c)Olağanüstü Genel Kurul’da Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu  üyeleri seçilir.  Olağanüstü genel kurul kararı alınmasıyla birlikte olağanüstü genel kurula kadar mevcut kulüp organları görevine devam ederek, olağanüstü genel kurul hazırlığını yapar , olağanüstü genel kurul divanının oluşumuyla organların görevleri sona erer.

Bu durumda seçilecek başkan, Yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıldır.

d)Yönetim Kurulu’nun istifalar nedeniyle salt çoğunluğun altına düşmesi veya başkanlığın boşalması, olağan genel kurul toplantısına üç aydan az  bir süre kala olmuş ise; Başkanlığın boşalması durumunda Olağan genel kurula kadar  yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan seçer ve seçilen başkanın görevi genel kurula kadar sürer.

Çağrı Usulü

Madde 18 : Yönetim Kurulu ;  en az 15 gün önceden toplantı gününü, saatini, yerini ve gündemini içeren, kulübün resmi web sitesi yayınlama veya gazete de ilan yoluyla  yada üyelere  e-mail yahut  davet mektubunu üyelere göndermek suretiyle toplantıya çağırır. Yapılacak bu çağrıda, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının da günü, saati ve yeri  bildirilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. e-mail veya  Davet mektubu ile  üyelere, Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları ile tahmini bütçe tasarısı gönderilir. Gazete ilanı ve kulübün resmi web sitesinde  yapılacak duyuruda raporlara ilişkin bilgi ilan edilmez.

Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.

Toplantı herhangi bir nedenle geri bırakıldığı veya ertelendiği takdirde; bu durum, geri bırakılma veya erteleme nedenleri de belirtilmek suretiyle, üyelere birinci fıkradaki usul ile duyurulur.

İkinci toplantı, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya, tüzüğün toplantıya çağırma esaslarına göre yeniden çağrılır ve Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

Gündem

Madde 19 : Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Gündeme madde ilave edilmesi teklifinden bulunanların yoklama sırasında mutlaka Genel Kurul salonunda bulunmaların şarttır.

Başkan ve Kulüp organlarının seçiminin yapılacağı Olağan Genel Kurul’un gündeminde; faaliyet ve denetim raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibra maddelerinin bulunması şarttır.

Seçimlerin yapılacağı toplantı gününden önce yapılan Genel Kurul toplantısında,  kulüp başkan adayları söz alarak konuşabilirler. Konuşmalar, program açıklaması ile sınırlıdır.

Gizli Toplantı

Madde 20 : Gerekli görülen hallerde, Genel Kurul tarafından toplantının gizli yapılmasına karar verilebilir.

Yönetim Kurulu veya diğer kurulların veya toplantıya katılmış olan üyelerin yüzde beşinin talebi üzerine teklif, müzakere açılmadan oya konulur.

Genel Kurulun gizli toplantısında, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin dışında kalanlar salondan çıkartılır.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 21 : Tüzükte ayrıca toplantı yeter sayısı belirtilmemiş olan hallerde Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim, ve Denetim Kurullarının üye tam sayısının toplamının az olamaz.

Genel Kurul’da kararlar, tüzükte karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Toplantı Usulü

Madde 22-Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve  toplantı Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

İKİNCİ  BÖLÜM

YÖNETİM KURULU

Oluşumu – Çalışma Yöntemi Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 23     : Yönetim Kurulu şekli bir başkan, 14 asil  ve 8 yedekten oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda ; Bir Asbaşkan , Genel Sekreter, Muhasip Üye, Futbol Şube Sorumlusu, Tesis sorumlusu, Alt yapı sorumlusu , Basın sözcüsü ,  Halkla İlişkiler , Ar-Ge Sorumlusu ve Salon Spor  Sorumlusu, Kurumsal İletişim sorumlusu, Sağlık işleri sorumlusu ve 2 Üye olarak  seçer. Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda sırası ile yedek üyelerin göreve çağrılmaları zorunludur. İstifaen ayrılan veya görev sürelerini tamamlayan Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurula hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden hiçbir göreve seçilemezler.

Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi

Madde 24 : Yönetim Kurulu, 15 günde  bir defa toplanır.  Gerek görülmesi halinde başkanın çağrısıyla her zaman toplanabilir. Gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir.

Yönetim Kurulu’na Kulüp Başkanı, bulunmadığı takdirde As Başkan  başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkan dahil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Alınan kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek karar defterine yazılır ve bir sonraki toplantıda okunarak imzalanır. Kararların uygulanması ile ilgili yazışmalar, Kulüp Başkanı veya As Başkan  ile birlikte Genel Sekreter tarafından imzalanır.

Başkan veya Yönetim Kurulu üyesi, Kulüp ile kendisi, eşi ve çocukları arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunun görüşüleceği toplantıda bulunamaz ve alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun Münfesih Sayılması

 Madde 25 : Her ne sebeple olursa olsun; Başkan dahil, Yönetim Kurulu üye sayısı, (yedek üyelerin de göreve getirilmesine rağmen) salt çoğunluğun altına düşmesi halinde, Yönetim Kurulu münfesih sayılır. İstifa etmemiş üyeler seçime kadar görevlerine devam ederler. Bu durumda ;
Yıllık olağan Genel Kurula üç ay veya daha az bir süre kalmış ise, seçimler bu olağan genel kurulda yapılır.

Olağan Genel Kurula üç aydan fazla bir süre var ise, seçimler için Genel Kurul; mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Başkan veya Denetim Kurulu tarafından üç ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu çağrının yapılamaması halinde, Kulüp üyelerinden birisi tarafından yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılacak başvuru üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Kulüp üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 Madde 26 : Yönetim Kurulu, Kulübün karar ve yürütme organı olup, diğer organların ve yetkili ihtisas kurullarının görüşünü alarak, kulübün çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararına göre düzenler ve yürütür.

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır

a) Kulübü temsil etmek veya gerektiğinde Yönetim Kurulu asıl üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, sözleşmeler imzalamak, Genel Kurul kararlarını yürütmek,

b)Genel Kurulu toplantıya çağırmak, seçim dahil genel kurul gündemini hazırlamak,

c)Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

d) Sosyal ve sportif şubelerin kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek ve bu şubelerin faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteleri kurmak, spor şubelerinin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek,

e)Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari, mali ve teknik personel kadrosunu, görevli üyenin önerileri de dikkate alınarak yönetmelik hükümlerine göre saptamak,

f)Kurul, komite ve komisyonların görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için çalışma yerleri ile ihtiyaçlarını sağlamak,

g)Üyeler arasında birlik ve beraberliğin, kulüp içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,

h)Mevzuat ve Kulüp tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve bu defterler ile tüzüğün 43.ncü maddesinde yer alan diğer belgelerin muhafazası için ayrı bir arşiv bürosu tahsis etmek,

i)Yıl sonu itibariyle kulüp faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını temmuz ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine bildirmek.

j)Mevzuat ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında Kulüp temsilciliklerinin açılmasını kararlaştırmak ve yetki vermek,

k)Her yıl Kulübün kuruluşunu kutlama törenlerini düzenlemek,

m)  Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari işletmelere veya vakıflara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar vermek

n)  Profesyonel Futbol şubesini, kanunlarda belirtilen şekil ve esaslarda, kurulan Anonim Şirketlere devretmek,

r)  Mevzuatın ve Kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

s)  Kulübün Profesyonel ve Amatör spor politikalarını tayin, tespit etmek ve uygulanması hususunda  ilgililere yetki ve talimat vermek,

t) Gerekli görülen hallerde uzmanlık kurullarını kurmak ve koordinasyonu sağlamak,

u)   Kullanılamaz hale gelmiş ve satılmasında kulübün yararı olan taşınır malları satmak,

v) Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesi veya yeni kaynak yaratılması konularında gerekli araştırma, inceleme ve proje çalışmaları yapmak,

y) Tüzükte öngörülen usul ve esaslar dahilinde, Kulübün sahibi olduğu veya kullanma hakkına sahip bulunduğu taşınmaz mallar üzerinde tesis yapmak, yapılacak tesislere ait irtifak hakkı, kiraya vermek ve kiralamak, işletmecilik veya ortaklık sözleşmelerini yapmak,

z) Karar ve yürütmeden olağan her türlü temsil yetkisini kullanmak, cari mevzuatın ve tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu Başkanı

Görev ve Yetkileri

Madde 27  : Yönetim Kurulu Başkanı ; aynı zamanda Amed  Sportif Faaliyetler Kulübü’nün de Başkanı sıfatıyla Kulübü temsil eder. Başkan, üç yıl için genel kurul tarafından doğrudan doğruya ve gizli oyla seçilir. Dernek  Üye sayısı beş bini geçmesi halinde  seçilen delegeler tarafından gizli oyla seçilir.

Her ne sebeple olursa olsun, Kulüp Başkanlığı’nın boşalması halinde, Kulübü; yeni başkan seçilip göreve başlayıncaya  kadar  yönetim kurulu kendi arasında bir başkan seçer , yönetim kurulu tarafından seçilen başkan genel kurula veya  olağanüstü kurula  kadar  kulübü  temsil ve idare eder.

Başkan, Amed sportif faaliyetler Kulübü’nün de Başkanı sıfatıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir :

a) Kulübün manevi ve tüzel kişiliğini temsil eder.

b)Devlet teşkilatı, kurum ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler.

c)Kulübün kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, gerekli gördüğü hallerde kurulları toplantıya çağırır ve başkanlık eder. Anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar.

d)Kulübün faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir.

e)Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Kulübü temsil ve ilzam eder.

f)Mevzuatın ve Kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.

g)Kulüp Başkanı’nın bulunmadığı hallerde Başkanın yetkileri, As Başkan tarafından kullanılır.

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri;

Görev ve Yetkileri

Madde 28: Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçilir. Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a)Yönetim Kurulu gündemini hazırlar ve alınan kararları yürütür.

b)Personel kadrosunu düzenler ve denetler.
c)Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar.
d)Her türlü yazışmaları yürütür. Kulübe hitaben yazılan her türlü yazılara karşı 15 gün içinde yanıt vermek zorundadır.

e)Resmi ve özel kurumlarla, basınla ilişkileri sağlar ve yürütür. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen anlaşmaları uygular.
f)Başkan ve As Başkan  bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde tek başına, mali işlerde Muhasip üye ile birlikte kulübü temsil ve ilzam eder.

 

Muhasip Üye ;

Görev ve Yetkileri

Madde 29 : Muhasip Üye mali işlerden sorumlu olup, görev  ve yetkileri şunlardır :
a)Kulübün mali işlerini yürütür.

b)Bütçenin uygulanmasından sorumlu olup, Yönetim Kurulu’nun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz.

c)Sarf belgeleri ve ödemelere ait muhasebe fişlerini inceler ve imzalar.

d)Muhasip üyenin imzası bulunmadan hiçbir ödeme yapılamaz.

e)Muhasebe personeli Muhasip Üyeye karşı sorumludur. Bu kişilerin atamaları Muhasip Üyenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu’nca yapılır.

f)Muhasip Üye yapılacak ödemelerle ilgili listeyi Yönetim Kurulu’na sunar.

g)Muhasip üye, talepleri halinde muhasebe kayıtlarını Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin incelemelerine sunar.   

Amatör Spor Şubeler Sorumlusu;

Görev ve Yetkileri

Madde 30 : Amatör Spor Şubeler Sorumlusunun  görev ve yetkileri şunlardır :
a)Amatör Spor Şubelerinin çalışmalarını düzenler, sportif işleri yürütür.

b)Şubelerin ihtiyaçlarını, idari ve teknik durumlarını Yönetim Kuruluna bildirir, her ayın ilk haftasında çalışmalar hakkında bilgi verir.

c)Amatör sporcuların Kulübe kabulüne dair Şube Kaptanlarından gelen tekliflerden uygun gördüklerinin evraklarını, lisansı çıkartılmak üzere Yönetim Kurulu Genel Sekreterine verir.

d)Lisanslı amatör sporcuların listesini ve bu listede olan değişiklikleri Yönetim Kurulu’na bildirir.

e)Amatör Spor Şubelerini yönetecek spor direktörünü, genel kaptanları, şube kaptanlarını, teknik yönetici ve idarecilerini Yönetim Kurulu’na önerir ve atamalarını sağlar.

 

Halkla İlişkiler Sorumlusu

Madde 31 : Halkla İlişkiler Sorumlusu ; yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda Kulübün sosyal ve sosyal tesis faaliyetlerini yürütür.  Görev ve yetkilerinin kullanılmasının şekil ve şartları ; sosyal ilişkiler ve sosyal tesisler yönetmeliği ile belirlenir.

Devir Teslim İşleri

Madde 32 :  Görev süresi sona eren veya görevi bırakan Yönetim Kurulu, görevi devralan Yönetim Kurulu’na Kulübün mal varlığını ve Yönetim Kurulunun tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlarını devir ve teslim eder.

Devir teslim işleri, Yönetim Kurulu seçimini müteakip 7 gün içinde  yapılır. İşlem bir tutanakla tespit edilir ve ilgililer tarafından imzalanır Tespit edilen mal varlığı eksiğinden, dönemin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

DENETİMKURULU

Oluşumu –  Görev ve Yetkileri

Oluşumu

Madde 33 : Denetim Kurulu ; Kulüp üyesi  ve en az bir üyesi hukuk, iktisat, maliye veya işletme dallarından herhangi birisinde yüksek öğrenim yapmış üyeler arasından, Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen üç  asıl üç yedek üyeden oluşur.

Görev ve Yetkileri

Madde 34 : Denetim Kurulu, Kulübün iç denetim organı olup, bu sıfatla ;
a)Tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların, mevzuata ve Kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen esas, usul ve bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını inceler ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurula

b)Denetim sonuçlarını üç ayda bir, bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na  bildirir.

c) Yıllık denetim raporunu, Yönetim Kurulu’na ve yıllık olağan mali genel kurula sunar. Yıllık denetim raporunda ayrıca, Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususunda açık ve kesin görüşünü Genel Kurula bildirir.

d)Gündeminde seçim maddesi bulunan Olağan Genel Kurul’un yapılacağı ayın başına kadar geçen süre içinde, ek denetim raporu hazırlayarak ibra işlemi için Genel Kurula sunar.

e)Yönetim Kurulu’nun talebi halinde, kulübün iştiraki bulunduğu şirket ve kuruluşlarda denetim yaparak, denetim sonunda hazırlayacağı raporları Yönetim Kurulu’na sunar.

f) Denetim Kurulu üyelerinin talebi halinde ; her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, tesis, sosyal tesis ve eklentilerine girme taleplerinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim sonucunda suiistimalin veya Kulübün mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların ve tüzük hükümlerine aykırın borçlanmanın tespiti halinde; Denetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

 

D Ö R D Ü N C Ü    K I S I M

SPOR ŞUBELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amatör Spor Şubeleri – Profesyonel Futbol Şubesi 

Amatör Spor Şubeleri 

Madde 35 : Kulüp; kuruluş amacına uygun olarak gençlerin ruhen, fikren ve bedenen eğitilmelerini temin ve sporcu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda amatör spor şubeleri kurarak çalışmalar düzenler ve yürütür.  Amatör spor şubelerinin bütçeleri, yasa ve tüzük hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu şubelerin harcamaları kendilerine ayrılan bütçelerden yapılır.

Amatör spor şubelerinin çalışma ve yönetimlerinden, Yönetim Kurulu’nun amatör spor şubelerinden sorumlu üyesi, spor direktörü, genel kaptanları, kaptanlar, teknik yöneticiler ve idareciler, yetkili ve sorumludur..

Amatör spor şubelerinin açılması, tatil edilmesi, kapatılması, Yönetim Kurulu kararıyla olur.

Amatör spor şubelerinin faaliyeti, çalışma düzeni ve şekli yönetmelikle belirlenir.

Profesyonel Futbol Şubesi

Madde 36: Profesyonel Futbol Şubesi’nin faaliyeti, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Yönetim Kurulu, bu şubenin tüm elemanlarını sözleşmelerle sağlar, gerektiğinde komiteler kurar.
Profesyonel Futbol Şubesi’nin gelir ve giderleri Kulübün genel bütçesi içinde ayrı bir fasılda toplanır. Bu şube için yapılacak harcamalar, Kulübün genel bütçesini sarsmayacak ve bütçe ile bu şubeye ayrılan ödeneği kesinlikle aşmayacak şekilde yapılır.

Mevzuatın sağladığı olanaklara göre, profesyonel futbol şubesinin şirketleşmesine veya vakıf haline dönüştürülmesine Yönetim Kurulunca karar verilebilir.

B E Ş İ N C İ    K I S I M

TESİSLER – SOSYAL TESİSLER

VE KULÜBÜN FAALİYETLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Tesisler – Sosyal Tesisler

Tesisler

Madde 37 : Tesisler ; Kulübün amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek ve Kulübü daha çağdaş yarınlara götürebilmek amacıyla ,gelir getirmeye yönelik ticari işletme şeklinde kurulur ve işletilir. Bu tesis ve işletmelerin kurulmasına, istifade edilmesine, işletilmesine veya kiraya verilmesine ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle düzenlenir.

Tesislerden, yönetmelik hükümleri dahilinde; üyeler, sporcular ve bedeli mukabilinde üye olmayanlar da istifade edebilir. Tesisler, serbest piyasa koşullarına uygun olarak ticari işletme şeklinde işletilir veya kiraya verilebilir. Kiralama ve işletme koşulları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.  

Sosyal Tesisler 

Madde 38 : Sosyal Tesisler ; üyelerin ve sporcuların gereksinimlerini karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek, üyeler ve sporcular arasındaki dayanışmayı sağlamak, birlik ve beraberliği temin maksadıyla kurulur ve düzenlenir.

Sosyal Tesislerin işletme hakkı ve kullanılması, gerektiğinde Kulübün hak ve menfaatleri doğrultusunda, devir ve ciro hakkı verilmeksizin kiraya verilebilir.

Sosyal Tesisler kiralanmış veya işletmesi gelir karşılığında bir başkasına devredilmiş olsa dahi, üyelerin istifade şekline ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir. Sosyal tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

İdare ve işletmenin şekil ve şartları yönetmelikle saptanır.

Sosyal Tesislerde politik toplantılar yapılamaz, tesis salonları siyasi partilerin ve sendikaların hangi nam altında olursa olsun hiçbir toplantısına tahsis edilemez.

Yatırım ve Tesisler

Madde 39 : Yönetim Kurulu; Kulübün amacına ve menfaatine uygun gördüğü her türlü yatırımları yapar.  Ticari işletme şeklinde kurulan tesisler ile sosyal tesisler günün ekonomik koşullarına uygun olarak işletmeye açar. Bu yatırım ve tesisler ;

a)Kulübe ait taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi suretiyle Kulüp lehine tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılır. Yönetim Kurulu; yapılacak bu yatırımlar için, gerekli tatbikat projeleri ve finansman projesi ile birlikte Genel Kurul’dan onay almadan uygulamaya geçemez.

b)Tesis yatırımları ; intifa hakkı tesis edilerek veya yap-işlet-devret modeliyle yapılacak ise, bu yatırımlar için gerekli tatbikat projeleri ve finansman projesi ile birlikte Genel Kurul’dan onay alındıktan sonra sözleşmeler Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Ancak, (a) ve (b) bentlerinde yazılı olan hususlarda borçlanmayı gerektirmeyecek yatırım ve tesisler için Yönetim  Kurulu’nun kararı yeterlidir.

Sosyal Tesis ve Faaliyetlerden Yararlanma

Madde 40 : Kulübün sosyal tesis ve faaliyetlerinden yararlanan üyeler ile üye olmayan kimselerden, sosyal tesis giderlerine iştirak payı alınır.

Faydalanmanın esas ve şartları yönetmelikle, iştirak paylarının miktarı ve alınma şekli her yıl Yönetim Kurulu kararı ile saptanır.

 

ALTINCI    K I S I M

MALİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Bütçe – Kulübün Gelir Kaynakları

Bütçe

Madde 41 : Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Genel Kurul’ca, aynen veya değiştirilerek kabul edilen bütçe 1 Ocak – 31 Aralık itibariyle bir yıllıktır. Ancak, 1 Ocak tarihinden Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içinde, bir yıl önceki bütçede belirlenen tutarlarla sınırlı olarak yapılacak harcamalar, bütçeye uygun addedilir.

Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür maddeler  ve fasıllar arasında aktarma Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Profesyonel Futbol faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderler, genel bilançonun ayrı bir bölümünde bir hesapta toplanır.

Yönetim Kurulu’nun, profesyonel futbol faaliyeti ile ilgili hesapları ve genel faaliyetlerinin ibrası, Genel Kurul’da ayrı ayrı oya sunulur.

Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Bütçe dışı harcama ancak, Genel Kurul’ca kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir.

Yönetim Kurulu bütçenin % 10’u kadar borçlanabilir. Ancak, ek bütçe ile kabul edilecek borçlanmalar ile tüzüğün 39. maddesi kapsamında yapılacak borçlanmalar %10’nun hesaplanmasında dikkate alınmaz. Sporcu transferleri nedeniyle yapılacak borçlanmalarda ise; transfer borçlanma bedeli, yapılan sözleşme süresine bölünerek bulunacak miktar, %10’nun hesabında dikkate alınır.

“Bütçe dışı harcama yapılamaz” hükmüne aykırı hareket eden Yönetim Kurulu, yaptıkları bütçe dışı harcamanın tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Bütçe dışında borçlanmayı gerektiren yatırımlar söz konusu olduğunda ; Yönetim Kurulu bu borçlanma için Genel Kurul’dan yetki almak zorundadır. Tüzüğün 39. maddesinde belirtilen yatırımlar için, Genel Kurul tarafından yetki verilmeden hiçbir şekilde borçlandırıcı bir işlem ve akit yapılamaz, yapıldığı takdirde Kulübü ilzam etmez.

Tesis yatırımları için Genel Kurul’dan yetki alınarak sağlanacak finansman, ancak o projenin yatırımında kullanılacaktır. Buna aykırı uygulamadan, Yönetim Kurulu müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Borçlanmalara ait Yönetim Kurulu kararları hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.

Kulübe tahakkuk ettirilmiş Vergi, Resim, Harç, SSK primleri gibi yasal ödemeler, varsa gecikme ve temerrüt faizleriyle birlikte vadesinde ödenir.

Kulübün
Gelir Kaynakları

Gelir ve Giderlerde Usul  

Madde 42 : Kulüp gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde, banka tarafından düzenlenecek dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır.

Kulüp gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgesinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile Kulüp gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

Kulübün Gelir Kaynakları, 

a) Giriş ücreti ve aidatlar,

b) Kulüpçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango balo, eğlence, temsil, konser, konferans, gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c) Spor faaliyetleri ve yarışmalardan, bunların Radyo ve Televizyonda yayınlanmasından, Spor Toto, Spor Loto, İddia ve benzeri şans oyunları paylarından elde edilen gelirler,

d) Kulübün tanıtımına yönelik hediyelik eşya satışından elde edilen gelirler,

e) Kulübün malvarlığından elde edilen gelirler,

f) Tesis işletmelerinden elde edilen gelirler,

g)  Reklam gelirleri,

h) Spor tesislerinden elde edilen gelirler,

i) İsim hakkından, iştiraki bulunduğu şirketlerden veya vakıflardan elde ettiği gelirler,

j) Sosyal tesis ve diğer tesis faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

k) Kiralar ve işletmecilerden sağlanan gelirler,

l) Kulübün ortağı olduğu şirketlerden elde edilecek temettüler ile bu şirketlere ait hisselerin halka arz yoluyla Borsada yapılacak satışlarından elde edilecek gelirler,

m)Yurtiçinden kabul edilecek bağış ve yardımlar ile mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak koşuluyla, yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarca banka aracılığı ile yapılacak ayni ve nakdi yardımlar.

n) Sponsorlardan elde edilecek ayni ve nakdi gelirler.

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar ile gelirlerin toplanması hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Defter ve Kayıtlar 

Madde 43 : Kulüp, aşağıda yazılı defterleri tutar :

1)   Üye Kayıt Defteri : Kulübe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri, yıllık aidatları ve Tüzükte belirtilen diğer hususlar bu deftere yazılır.
2)  Karar Defteri : Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır.

3)  Yevmiye ve Defteri Kebir.

4)  Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile sevki deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

5)  Envanter Defteri : Demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

6)  Ambar Defteri : Demirbaş dışında kalan eşyalar bu deftere işlenir.

 7)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin kayıt teslim ve tesellümleri bu deftere işlenir.

Kulübün özel ve resmi sportif faaliyetlerine ait föylerin düzenlenip muhafaza edilmesi, özel müsabaka defterlerinde istatistiki bilgilerin tutulması, Kulüp organlarının tutanakları, kararları, defterleri ve  diğer belgelerinin sistemli bir düzenleme ile saklanması, kim sorumlu ise sorumluluğundadır.

Bu bilgi ve belgeler, gerektiğinde, yetkililerin incelenmesine sunulur. Ancak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, dileyen her üyenin incelemesine açıktır.

Kullanılmayan Eşyanın
Satılması  

Madde 44 :İhtiyaç fazlası ve kullanılamaz hale gelmiş veya satılmasında kulübün menfaati olan taşınır mallar, Yönetim Kurulu kararı ile satılır ve Kulübe gelir kaydedilir.

YED İ N C İ    K I S I M

ÇEŞİTLİ  HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Faaliyet – Anlaşmalar –

Tüzüğün Değiştirilmesi – Kulübün Feshi

Uluslararası Faaliyet

Madde 45 : Kulüp, tüzükte gösterilen amacını gerçekleştirmeye veya katkıda bulunmaya yönelik, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde ve Genel Kurul’dan yetki alınmak koşulu ve Yönetim Kurulu Kararı ile yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir, kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

Anlaşmalar

Madde 46 : İşbu Tüzükten doğan veya yetkili organlarca verilen yetkiye dayanılarak yapılan tüm sözleşme ve anlaşmalar ile taahhüt ve borçlanmaların hüküm ifade edebilmesi ancak, imza tarihinden itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır. Bu husus, işlemlerle ilgili belgelerde açıkça belirtilir.

Yönetim Kurulu kararından geçmeyen veya yetki alınmadan akdedilen sözleşme ve anlaşmalar Amedspor Kulübü  tüzel kişiliğini bağlamaz.

Tüzüğün Değiştirilmesi

Madde 47 : Tüzük değişikliği, Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin onda biri tarafından istenilebilir.
Tüzükte yapılması istenilen değişiklik, üyelere yapılacak çağrıda açıkça gösterilir.
Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul, toplantıya katılma hakkına sahip olan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmadığı takdirde; ikinci toplantıya yönetim kurulu , denetim kurulu ve disiplin kurulu  asil üye sayısından  en az bir fazla  olmak zorundadır.
Bu toplantıda değişiklikler, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu ile kabul edilir. Tüzükte yapılacak değişiklik Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

Kulübün Feshi

Madde 48 : Kulübün feshine karar verilebilmesi için; bu amaçla yapılacak Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’sinin bu toplantıya katılmış olması şarttır. Fesih kararı ise, bu genel kurula katılmış olan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.
İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıya  üye tam  sayısının salt çoğunluğu bulunmak zorundadır. .Toplantıya katılanların 2/3 olumlu oyu ile karar verilir.

Kulüp Mallarının Tasfiye Şekli

Madde 49: Kulübün feshi veya infisahı halinde mal varlığı, Kulübün kurulmuş veya kurulacak Eğitim Vakfı’na veya eğitim vakfı kurulmamış ise mal varlığı tavsiyesi Genel Kurul, mahkeme tarafından kapatılmış ise mahkeme karar verir.

Kulüp mallarının tasfiyesi, Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurulca seçilecek bir Kurul tarafından  kanun hükümlerine göre yapılır.

Tebligat Usulü

Madde 50 : Her türlü tebligat üyenin adresine yapılır.

Üye açık adresini ve adresinde meydana gelen değişikliği Kulübe bildirmekle yükümlüdür. Yapılan tebligatın, tebliğ edilmeyerek iadesi halinde, tebliğ konusu evrakın onbeş gün içinde veya tebligatın mahiyetine göre ayrıca tayin edilecek süre içinde Kulüp idaresinden alınması, Kulüp merkezinde ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan olunur. İşbu ilan, tebliğ hükmündedir.

İlanda tebligatın yapılmadığı ve bu ilanın tebliğ hükmünde olduğu belirtilir.

Kesin netice doğuracak bir durum bildiren veya bir süreyi içeren tebligatlar, iadeli alma haberli olarak yapılır.

Kulübün Şubesi

Madde 51 :
Kulübün şubesi yoktur. Ancak, tüzükte öngörülen usul ve esaslar dahilinde ve gerekiyorsa ilgili mercilerden izin alınmak suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açılabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin Mülki İdare Amirliği’ne yazılı olarak bildirilir.

Yönetmelikler

Madde 52 : Gerek bu Tüzükte yer alan, gerek doğacak ihtiyaca göre hazırlanacak yönetmelikler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Mevzuu itibari ile birbirleri ile ilgili olanlar, tek bir Yönetmelikle toplanabilir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelikler, Yönetim Kurulu’nda görüşülerek kabul edildikten sonra yürürlüğe girerler.

Ek maddeler:

Delegasyon Kurulu Şartları Görevi, Seçimi

Ek 1. Madde:  Dernek üye sayısının beş bini geçmesi durumunda Delegasyon Kurulu, Genel Kurul tarafından  250  delege olarak seçilir. Delegeler delegasyon kurulu olarak görev yapar ve kulüp organlarını seçmekle görevleri sona erer.

Delege Olma Şartları

Derneğe üye olma şartını taşıyan, en az 3 yıl üyeliği bulunan üyeler ve istişare kurulu üyelerinden beş kişinin imzasını alanlar delege adayı olabilir.

Delegasyon Kurulunun Görevleri

 Genel kurul tarafından seçilen delegeler, Genel Kurul toplantısından sonra ki  cumartesi günü toplanır.   Yönetim kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunu, Denetim Kurulunu ve Disiplin Kurulunu seçer. Kulüp organlarının seçimi ile görevleri sona erer.

Geçerli bir mazereti bulunmadan toplantıya katılmayan veya oy kullanmayan delege 3  seçim boyunca  dernek organlarına aday olamaz.

Genel kurul divanı, delege kurulunda da divan olarak görev yapar.

Delegelerin  Seçimi

Dernek üye sayısı 250’ye bölünerek dernek üyelerinin soyadı alfabetik sırasına göre A harfinden başlanarak 250 grup oluşturulur. Genel Kurulda her üye grubu bir delege seçer ve her delege adayı sadece bir gruba aday olabilir.

DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu’nun Kuruluşu ve Çalışmaları

Ek 2. madde: Disiplin Kurulu, üyesi ve üyeliği süresince  disiplin cezası almamış; en az birinin lisans seviyesinde mezun olmuş üç  üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üç  asıl ve iki yedek üyeden oluşur Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilir.

Disiplin Kurulu’nun asıl üyeleri, ilk toplantılarında görev bölümü yapar. İçlerinden bir başkan ve Yazman olarak seçer ve karar defterine ilk madde olarak yazarlar; seçim sonuçları Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulu’na bir yazı ile bildirilir. Disiplin Kurulu en az iki üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Disiplin Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

 Disiplin Kurulu, üyelerin disiplin cezasını gerektiren tutum ve davranışlarına ilişkin olarak bu tüzükte belirlenen usuller çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirir ve Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere karara bağlar.

Disiplin Cezaları

Uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

 1. Uyarma: Üyenin tutum ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin kendisine yazı ile bildirilmesidir.
 2. Kınama: Üyeye tutum ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.
 3. Kesin çıkarma: Kulüp üyeliğinin devamlı olarak sona erdirilmesidir.

Disiplin Cezası Uygulanmasını Gerektiren Tutum Ve Davranışlar

Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

 1. Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak, yetkisi olmadığı halde kulüp adına demeç vermek ve yayın yapmak.
 2. Disiplin Kurulu’nun çağrılarına mazeretsiz olarak gelmemek. İstenilen bilgi ve belgeleri vermemek veya gerçek dışı beyanda bulunmak. Bu durumda Disiplin Kurulu doğrudan soruşturma açar ve soruşturmayı sonuçlandırır.
 3. Kulüp tüzüğüne ve yönergelere aykırı davranmak, kulüp disiplinini bozmak, kulüp tüzel kişiliği veya üyelerinin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü ve benzeri davranışlarda bulunmak.
 4. Kulüp içinde ve dışında genel ahlaka aykırı davranışlar göstermek.
 5. Genel Kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engellemek, seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde yapılmasını engelleyici söylem ve davranışlarda bulunmak.
 6. Seçim listelerini tahrif etmek, kesmek, okunmaz hale getirmek, üyelerin serbestçe oy kullanmalarını engellemek, eleştiri sınırları dışında kulübü küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan beyanlarla kulübü ve toplumuna zarar verecek faaliyetlerde bulunmak
 7. Sahte, yanıltıcı belgelerle üyelik başvurusunda bulunmak veya bu niteliklere haiz üyeleri kulübe takdim etmek.
 8. Başkasına ait üye kimlik kartını kullanmak, taklit ve/veya tahrif etmek.
 9. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri hariç, spor müsabakaları sırasında kulübün ceza almasına neden olan, yasalara aykırı eylem ve davranışlarda bulunmak.
 10. Kulüp veya iştiraklerine çeşitli nedenlerden dolayı olan cari hesap borç bakiyelerini, yapılan ihtara rağmen, ihtarda belirtilen sürede ödememek.
 11. Verilecek disiplin cezalarında hafifletici nedenlerin tespiti halinde duruma göre bir alt ceza uygulanabilir. Aynı cezayı gerektiren fiilin karardan sonra beş yıl içinde tekrarlanması durumunda, bir üst ceza uygulanır.

Yukarıda sayılan tutum ve davranışlardan;

(a) ve (b) bentlerinde sayılan haller UYARMA,

(c), (d) ve (j) bentlerinde sayılan haller KINAMA,

(e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan haller ise KESİN ÇIKARMA

disiplin cezalarının uygulanmasını gerektirir.

Uyarma ve Kınama cezası alan üyelerin, başkaca bir ceza almamak kaydı ile beş tam yıl geçtikten sonra, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurmak koşulu ile cezası İstişare Kurulu tarafından karara bağlanarak silinir. İşbu maddede belirtilen cezaları alan üyeler, kulüp organlarında görev alamazlar.

Kovuşturma Süreci ve Sonuçları

Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlardan herhangi birinin tespiti halinde;

Kulüp organları veya olay hakkında ilgili üyeler Yönetim Kurulu aracılığıyla,

Yönetim Kurulu ise doğrudan Disiplin Kurulu’na başvurur.

Yönetim Kurulu kendisine gelen başvuruları, görüşü ile birlikte en geç on beş gün içinde Disiplin Kurulu’na gönderir. Bu süre içinde gönderilmeyen başvurular, başvuru sahibinin doğrudan talebi üzerine Disiplin Kurulu’nca incelemeye alınır.

Disiplin Kurulu kendisine intikal eden bir şikâyet başvurusunu en geç on beş  gün içinde soruşturmaya başlar. Varsa tanıkları dinleyerek taraflardan veya kulüp organlarından talep ettiği bilgi ve belgeleri inceleyerek en geç altmış gün içinde soruşturmayı tamamlar ve kararını açıklar. Gerekli olduğu takdirde bir kereye mahsus olmak üzere Disiplin Kurulu Başkanı’nın yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafında  otuz günlük ek süre verilir. Normal süre veya ek süre içinde soruşturmayı tamamlayıp kararını açıklamayan Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri bir sonraki dönemde kulüp organlarına aday olamazlar.

Geçici çıkarma veya çıkarma cezalarını gerektiren bir taleple disiplin kuruluna sevk edilenler hakkında tahkikatın her safhasında tedbir kararı alır ve bu kararların uygulanmasını Yönetim Kurulu’ndan talep eder.

 1. Savunması alınmadan, hiçbir üye hakkında disiplin cezası uygulanmaz. Disiplin Kurulu, kendisine verilen süre içinde savunmasını yapmayan üye hakkında soruşturma dosyasındaki kanıtlara göre karar verir. Disiplin Kurulu tarafından verilen karar; siciline işlenmek dosyasına yazılır ve ilgili üyeye en geç on beş gün içinde bildirilmek üzere Yönetim Kurulu’na gönderilir.
 2. Kesin çıkarma cezalarına karşı ilgili üye, kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde Yönetim Kurulu’na başvurarak İstişare Kurulundan, kendisi hakkında verilen kesin çıkarma cezasının bir kez daha Disiplin Kurulu’nca gözden geçirilmesini talep edebilir. İstişare Kurulu, talebi reddedebilir. Bu takdirde disiplin cezası kesinleşir. Veya bir kere daha görüşülmesi için dosyayı Disiplin Kurulu’na iade edebilir. Disiplin Kurulu’nun verdiği kararda ısrar etmesi halinde, dosya aynı usulle istişare Kurul’a gelir. İstişare Kurul’un vereceği karar kesindir.
 3. Kesinleşmemiş olsa da kesin ihraç cezası almış olanlar üyelik haklarını kullanamazlar, görevleri varsa, istifa etmiş sayılırlar.
 4. Bir disiplin cezası uygulanmasını gerektiren ve bu tüzüğün (Disiplin Cezası Uygulanmasını Gerektiren Tutum Ve Davranışlar) başlığı belirtilen eylemlerden;
 5. (a), (b) ve (i) bentlerinde sayılanlar oluş tarihinden İtibaren 6 (altı) ay,
 6. (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerinde sayılan eylemler, öğrenilme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl, oluş tarihinden itibaren ise 2 (iki) yıl içinde;herhangi bir disiplin kovuşturmasına konu edilmediği takdirde, disiplin cezaları bakımından zaman aşımına uğrarlar

İSTİŞARE KURULU

Oluşumu

Ek 3. Madde :İstişare kurulu ; kulübün  eski başkanları, 15 yıldan fazla üyeli bulunan üyeler  doğrudan  kurulun üyesi sayılır.

Genel kurula katılan üyelerin  onda birinin  veya yönetim kurulunun  teklifi üzerine  genel kurul kararı ile kulübe katkısı bulunmuş  ve spor alanında akademik çalışmalar yapmış üyelerden oluşur.

İstişare kurulu üyeleri ilk toplantılarında en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak 1 başkan  ve 4 üyeden oluşan  kurul başkanlığı seçer  ve  çalışmalarını kurul başkanlığı şeklinde  yürütür.

Çalışma yöntemi

6 ayda bir  defa olağan toplanmak, gerekli görülmesi halinde istişare kurulunun başkanı  çağrısıyla her zaman toplanmak ,

Görevleri

a) Tüzüğün veya bazı maddelerinin değiştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak.

b) Tüzüğü yorumlamak ve uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıkları, başvurulması halinde, karara bağlamak

c) Kulübün mali politikası ve yatırım projeleri hakkında görüşmek, fikir üretmek,  görüş bildirmek,

d) Organlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve gerekli önerilerde bulunmak. ,

e) İstişare Kurulu’nun ve diğer organların çalışmaları hakkında Genel Kurul’a sunulmak üzere rapor hazırlamak ve önerilerde bulunmak.

f) Yönetim Kurulu’nun yılda bir vereceği, mevzuat çerçevesinde açıklanabilir çalışma raporu ile bağımsız denetim şirketinin ilgili döneme ait denetim raporu özetini, konsolide hesap vaziyetini, denetim kurulu raporu ile birlikte incelemek ve görüş bildirmek.

g) İncelemeyi gerektiren konularda komisyon kurmak, verilecek raporları karara bağlayıp Yönetim Kurulu’na bildirmek.

h) Seçimli Genel Kurul toplantılarından önce, Yönetim Kurulu dışındaki kulübün diğer organlarında görev alacak adayları işbu tüzük hükümleri çerçevesinde belirlemek ve Genel Kurul’a sunmak.

I)Kurullar tarafından tüzüğe uygun olarak hazırlanacak yönetmelikleri aynen veya değiştirerek onaylamak.

i) Disiplin kurulu tarafından verilen kesin ihraç kararlarına karşı yapılmış olan itirazları müzakere ederek, verilen kararı kabul veya bir kere daha görüşülmek üzere dosyanın disiplin kurulu’na iadesine karar vermek,

Yürürlük

Madde 56 : Dernekler Yasası’na uygun olarak hazırlanan tüzük değişikliği ,  genel kurul tarafından kabul ve ilanından sonra yürürlüğe girer.

...Tıklamayın. Yazın ve "Enter"layın...

Basketball Jerseys Cheap  
Amedspor